St Muredach's College


Go to content

Irish

Subjects > Languages

Seachtine na Gaeilge
Bíonn imeachtaí éagsúla ar siul gach bliain ag ceiliúradh Seachtain na Gaeilge sa Choláiste. Bíonn cluichí, amhráin, scannáin agus tráth na gceist ar siúl ar feadh na seachtaine sin sna ranganna.

HTML Links and Anchors


Aidhmeanna an Chúrsa


Grá don teanga, don chultúr agus d’oidhreacht na tíre a chothú agus a chaomhnú i ngach dalta. Féinmhuinín i labhairt, scríobnóireacht, in éisteacht agus i léitheoireacht na teanga Gaeilge a spreagadh i ngach dalta de réir a n-acmhainne féin.

Caithfidh gach dalta staidéar a dhéanamh ar an gcúrsa Gaeilge sa dara leibhéal ach amháin na daltaí a fhaigheann maitheadh oifigiúil.

Is féidir le hiarrathóirí tabhairt faoi Scrúdú an Teastais Shóiséaraigh agus Scrúdú na hArdteistiméireachta Gaeilge ina rogha de thrí leibhéal, Ardleibhéal, Gnáthleibhéal agus Bonnleibhéal.


Suas go Barr

HTML Links and AnchorsDáileadh an ama do gach Rang

Na Ranganna Sóiséaracha

An Chéad Bhliain 150 Nóiméad
(4 rang)

An Dara Bhliain 155 Nóiméad
(4 rang)

An Tríú Bliain 155 Nóiméad
(4 rang)

Na Ranganna Sinsearacha


An Idirbhliain 145 Nóiméad
(4 rang)

An Ceathrú Bliain 230 Nóiméad
(6 rang)

An Cúigiú Bliain 220 Nóiméad
(6 rang)

Suas go Barr


HTML Links and Anchors


Siollabas an Teastais Shóisearaigh na Topaicí

1. An dalta féin
2. An scoil agus ábhair staidéir
3. Caithimh aimsire
4 An teach
5. Bia agus deoch
6. Laethanta saoire
7. Eagrais sa cheantair
8. Seirbhísí sa cheantar
9. Siopaí agus siopadóireacht

19. Ábhair staidéir breise don ardchúrsa

  • Caithimh aimsire in Éirinn
  • An saol sóisialta sa tseanaimsir
  • Saol eacnamaíochta sa tseanaimsir
  • Saol eacnamaíochta san am i láthair
  • Stair shóisialta na tíre ó aimsir an Ghorta

10. Postanna agus slite beatha
11. An tuath agus cúrsaí feirmeoireachta
12. Tionsclaíocht sa cheantar
13. Cúrsaí airgid agus coigiltis
14. Éadaí agus faisean
15. An corp, sláinte agus tinneas
16. Timpistí agus dainséar
17. Cúrsaí reatha áitiúla
18. An aimsir agus cúrsaí aimsire

Suas go Barr

HTML Links and Anchors


Scrúdú an Teastais Shóisearaigh Ardleibhéal


Leagan Amach An Scrúdaithe

Tá trí chuid sa scrúdú don Teastas Sóisearach,
Ardleibhéal:

Cuid A
An Scrúdú Chluastuisceana
Cuid B Páipéar 1
Cuid C Páipéar 2

Dáileadh Na Marcanna

Mar seo a leanas a dháiltear na marcanna sa Teastas Sóisearach, Ardleibhéal.

(i) An Triail Chluastuisceana 100 marc
Cuid A, Cuid, B, Cuid C, Cuid D

(ii) Páipéar 1 100 marc
Roinn 1-Scríobh na Teanga 70 marc

Ceist 1
-Ceapadóireacht (50 marc)
(A
B C D)
A Aiste
B Scéal/Eachtra
C Díospóireacht/Óráid
D Alt (do nucachtán nó d’iris)

Ceist 2
-Ceapadóireacht (20 marc)
(A
B)
A Comhrá B Agallamh

Roinn II Léamhthuiscint 30 marc
(sliocht leanúnach agus ceisteanna bunaithe air)

(ii) Páipéar II 120 marc

Roinn I Prós Liteartha
30 marc

Ceist 1
(15 mharc)
Trí cheist as A (Buntuiscint) agus B
(Léirthuiscint Ghinearálta).
Ceist 2 (15 mharc)
(Freagair A
B)

Roinn II
-Filíocht-30 marc

Ceist 1
(15 mharc)
Trí cheist as A (Buntuiscint) agus B
(Léirthuiscint Ghinearálta)
Ceist 2 (15 mharc)
(Freagair A
B)

Roinn III Léamhthuiscint
30 marc
(Giotaí gearra)
Freagair
trí cinn de A,B,C,D

Roinn IV Litír a scríobh
30 marc
(A
B C)

Iomlán na marcanna
320

Suas go Barr

HTML Links and Anchors


Scrúdú an Teastais Shóisearaigh Gnáthleibheál

Leagan Amach An Scrúdaithe
Tá dhá cuid sa scrúdú don Teastas Sóisearach

Cuid A Cluastuiscint
Cuid B An Páipéar scríofa

Dáileadh na Marcanna

Mar seo a leanas a dháiltear na marcanna sa Teastas Sóisearach Gnáthleibhéal

(i) Cluastuiscint 100 marc
Cuid A, Cuid B, Cuid C, Cuid D


(ii) An Páipéar Scríofa
220 marc
Roinn 1 – Léamhthuiscint 110 marc

Ceist 1 - Meaitscéal 20 marc
Ceist 2 – Fógraí 30 marc
Dhá cheann de (a), (b), (c).
Ceist 3 – Dhá sliocht 60 marc
Freagair (a) agus (b)

Roinn II– Scríobh na Teanga 110 marc

Ceist 1 - Cárta poist
Nóta
Freagair (a) (b) 25 mharc
Ceist 2 – Litir 40 mharc
Freagair (a)
(b)

Ceist 3 – Alt gairid
(cúntas)
Freagair (a) nó (b) 45 mharc

Suas go Barr

HTML Links and Anchors


Scrúdu an Teastais Shóisearaigh Bonnleibhéal


Cluastuiscint 120 marc
Páipéar 1 200 marc

Leagan Amach an Pháipéir

Roinn 1 Léamhthuiscint 100 marc
Ceist 1 20 marc
Ceist 2 40 marc
Ceist 3 40 marc

Roinn II Scríobh na Teanga 200 marc

Ceist 4 Cárta Poist nó Dialann 30 marc

Ceist 5 Cuireadh nó Nóta 30 marc
Ceist 6 Alt nó Foirm Iarratais 40 marc

Suas go Barr

HTML Links and Anchors


Siollabas na hArdteistiméireachta-na Topaicí

1. An Dalta Féin
2. Áit Chónaithe
3. An Scoil agus Cúrsaí Oideachais
4. Cairdeas
5. Ceol
6. Sport
7. Caithimh Aimsire
8. An Ghaeilge
9. Na Meáin Chumarsáide
10. Saol na hOibre
11. Taisteal agus Teangacha
12. An Aimsir
13. Daoine ar Leith

14. Creideamh agus Eitic
15. Cultúr
16. Fadhbanna an Duine Óig
17. Tionsclaíocht
18. An Timpeallacht
19. Cúrsaí Náisiúnta agus Idirnáisiúnta
20. An Státchóras
21. Airgead
22. Faisean
23. Bia agus Sláinte
24. Laethanta Saoire
25. An Tríú Domhan
26. An Litríocht
27. Ábhar eile ina gcuireann an dalta suim

Suas go Barr

HTML Links and Anchors


Scrúdú an Teastais Ardteistiméireachta Ardleibhéal


Leagan Amach Agus Dáileadh Na Marcanna

An scrúdú cainte

An scrúdú chluastuisceana
Páipéar l
Páipéar ll

Mar seo a leanas a dháiltear na marcanna san Ardteist – Ardleibhéal

(a) An scrúdú cainte: 150 marc
(b) An scrúdú cluastuisceana: 100 marc
(c) Páipéar l: 170 marc
(d) Páipéar ll: 180 marc
Iomlán na marcanna: 600 marc

An Scéim Mharcála

Cluastuiscint (100 marc)

Bíonn 45 d’fhocheisteanna ar fad le freagairt sa scrúdú chluastuisceana
(45 X 2 mharc = 90 marc)

Mar seo a leanas a bhronntar na marcanna sa scrúdú seo:
(i)
Tuiscint (féach thuas): 90 marc
(ii)
Cumas teanga: 10 marc
Iomlán na marcanna:
100 marc

Páipéar 1 (170 marc)

Ceist 1: Ceapadóireacht (100 marc)

Mar seo a leanas a bhronntar na marcanna sa cheapadóireacht:

(i) Ionramháil an ábhair (féach thíos): 20 marc
(ii)
Cumas Gaeilge (féach thíos): 80 marc
Iomlán na marcanna 100 marc

(Thuas) Ionramháil an ábhair: Caithfear cloí le hábhar an phíosa cheapadóireachta. Caithfear ord agus eagar a chur ar na smaointe. Caithfear an iarracht a híonramháil go slachtmhar.
(Thuas) Cumas Gaeilge: (1) Ba chóir go mbeadh stór focal fairsing saibhir ag an iarrthóir. (2) Ba chóir go mbeadh cruinneas teanga ag an iarrthóir.
Ceist 2: Léamhthuiscint (70 marc)
(Sliocht A + sliocht B: 35 mharc + 35 mharc)

Páipéar II (180 marc)

Ceist 1A (prós ainmnithe)
ceist 1B (prós roghnach): 40 marc
Ceist 2 (próstéacs breise): 40 marc
Mar seo a leanas a dháiltear na marcanna (I gcás cheist 1
agus cheist 2):
(i) Ionramháil an ábhair: 35 mharc
(ii) Cumas Gaeilge: 5 mharc
Iomlán na marcanna: 40 marc

Ceist 3A (Filíocht ainmnithe) ceist 3B (filíocht roghnach)
Agus ceist 3C (dánta dualgais breise) = 70 marc

Mar seo a leanas a dháiltear na marcanna (I gcás A B agus C)
(i) Ionramháil an ábhair: 60 marc
(ii) Cumas Gaeilge: 10 marc
Iomlán na marcanna: 70 marc

Ceist 4 (Stair na Gaeilge): dhá cheist (15mharc + 15 mharc) = 30 marc

(i) Eolas: 25 mharc
(ii) Cumas Gaeilge: 5 mharc
Iomlán na marcanna: 30 marc

An Scrúdú Cainte (150marc)

Seo a leanas an leagan amach a bhíonn ar an scrúdú cainte:
(i) Léitheoireacht: 30 marc
(ii) Caint agus cumas teanga 120 marc
Iomlán na marcanna 150 marc

Suas go Barr

HTML Links and Anchors


Scrúdú an Teastais Ardteistiméireachta Gnáthleibhéal


Leagan Amach agus Dáileadh na Marcanna

(a) Scrúdú cainte 150 marc
(b) Triail Chluastuisceana 120 marc
(c) Páipéar I

Ceist 1: Ceapadóireacht
(
Dhá cheann as A,B,C, agus D) 120 marc

Ceist 2: Léamhthuiscint (sliocht A+sliocht B) 100 marc
(d) Páipéar II
(NB: Rogha idir roinn A agus roinn B.)

Roinn A: cúrsa ainmnithe
Ceist 1 (prós ainmnithe) 55 mharc
Ceist 2 (filíocht ainmnithe) 55 mharc

Roinn B: cúrsa roghnach
Ceist 1 (prós roghnach) 55 mharc
Ceist 2 (filíocht roghnach) 55 mharc
Iomlán na marcanna 600 marc

Páipéar I

Ceist 1: Ceapadóireacht: 60+60 marc 120 marc

Ceist 2: Léamhthuiscint: 50+50 marc 100 marc

An Scrúdú Cainte (150marc)
Seo a leanas an leagan amach a bhíonn ar an scrúdú cainte:

(i) Léitheoireacht: 30 marc
(ii) Caint agus cumas teanga 120 marc
Iomlán na marcanna 150 marc


Páipéar II
Roinn A (cúrsa ainmnithe) Roinn B (cúrsa roghnach)

Ceist 1 (prós)
(i) 25 mharc
(ii) 10 marc

Ceist 2 (filíocht)
(a) (i) 25 mharc
(ii) 10 marc

Ceist 2 (filíocht)
(b) 20 marc


Suas go Barr

Home Page | Principal's Message | About Us | General Info | Ethos | Career Guidance | Subjects | News/Gallery | Sport | Development News | Alumni | St. Muredach's Golf Society - Dublin | Site Map


Sub-Menu:


Back to content | Back to main menu